Tobaksodling innebär vanligtvis betydande användning av kemikalier. Detta inkluderar bekämpningsmedel, gödselmedel och tillväxtregulatorer. Vanligtvis påverkar dessa kemikalier vattenkällor till följd av avströmning från tobaksodlingsområden. Läs mer om detta från WHO rapporter.

Det är även vanligt förekommande inom forskningen att tobaksgrödor tappar marknäringsämnen genom att ta upp mer kväve, fosfor och kalium än andra större grödor. Hälsoeffekterna av exponering för tobaksrök inom miljön inkluderar lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Exponering för restkemikalier i miljöer där rökning har ägt rum kan även det ha drastiska effekter på människohälsan trots att man inte undersökt det i lika stor omfattning.